ЗБОРНЇК РОБОТОХ „STUDIA RUTHENICА” 29 (42)
Нови Сад, 2023, 156 боки

Дружтво за руски язик, литературу и културу (основане 4. 12. 1970. року у Новим Садзе) видава свой глашнїк од 1975. року. Глашнїк/рочнїк по 1987. рок мал назву Творчосц, a од 1988. року виходзи як Studia Ruthenica. Обявени 13 числа Творчосци и 29 числа часопису Studia Ruthenica (вєдно 42 глашнїки). Од трецого числа Studia Ruthenica виходзи як зборнїк роботох. Прилоги/написи у зборнїку ше обявюю по руски зоз резимеами на сербским и анґлийским язику.
У 29. чишлє Зборнїку Studia Ruthenica (штерацец другим глашнїку) обявени: у першей часци: прилоги о ювилейох руских ґраматикох: 100 роки Ґраматики др Гавриїла Костельникаи 20роки Ґраматики др Юлияна Рамача. Авторе написох: Блажена Хома Цветкович, др Александер Д. Дуличенко, др Михайло Фейса, др Юлиян Рамач, мр Хелена Медєши, др Оксана Тимко Дїтко, мр Анамариа Рамач Фурман, др Йован Єркович и Владимир Бесерминї.
У другей часци: Руски язик и литературу авторе прилогох: др Юлиян Рамач, др Михайло Фейса, мр Славомир Олеяр. Терезия Кубанїйова, Иван Лїкар, Ирина Гарди Ковачевич и Гавриїл Колєсар. 
Авторе написох у трецей часци: Рочнїци и здогадованя: Олена Папуґа, др Михайло Лїкар и Владимир Бесерминї.
Написи у штвартей часци, под назву: Новши виданя, рецензиї, прикази и проєкти пририхтали: Иван Лїкар, др Михайло Лїкар, Любомир Медєши, Любка Малацко, Гавриїл Колєсар, Єлена Перкович и Ирина Папуґа.
У пиятей часци Здогадованє на покойних чланове Дружтва: Мирона Канюха и Славка Надя.
Шеста часц Зборника Хронїка Дружтва зоз преглядом активносцох у 2022. и 2023. року, списком нових членова Дружтва и почитовательох хтори потримали видаванє 29. числа 2023. року.

*

Часопис зборнїк роботох „Studia Rutnenica" виходзи на основу члена 32. Статута Дружтва, хтори глаши: „Дружтво видава свой рочнїк у хторим шe oбявюю прилоги сотруднїкох хтори разробюю питаня язика, литератури и културе як и написи зоз eтнолоґиї, етноґрафиї, eтномузиколоґиї и други, a вязани су за язички и духовни идентитет Руснацох. Oбяавюю ше и информациї вязани за статутарну дїялносци Дружтва. Глашнїк шe видава виключно зa популаризованє дїялносци Дружтва“.
„Studia Ruthenica“ ма Редакцию у хторей сотруднїки зоз обласци руского язика, литератури и култури: др Юлиян Рамач, главни редактор и члени: др Александер Д. Дуличенко, др Оксана Тимко Дїтко, др Мухайло Лїкар, Блажена Хома Цветкович и др Михайло Фейса, лектор мр Гелена Медєши, преклади на анґлийски язик мр Славомир Олеяр и София Николаєвич, преламованє и технїчне ушоренє Вероника Вуячич и за видавателя Ирина Папуґа, секретар Дружтва. Од 2018. року податки о StudiaRuthenici ше находза на Vikipediji и на презентациї Дружтва www.druztvo.org.

Нови Сад, 08. 12. 2023. року

ЗБОРНИК РАДОВА „STUDIA RUTHENICА” 29 (42)
Нови Сад, 2023, 156 страна

Дружтво за русински језик, књижевност и културу (основано 4.12.1970. године у Новом Саду издаје свој гласник од 1975. године. Гласник/годишњак Дружтва је до 1987. године носио назив „Творчосц", а од 1988. године излази као „Studia Rutnenica". Објављено је 13 бројева „Творчосци" и 29 бројева часописа „Studia Rutnenicа" (заједно 42 гласника). Од трећег броја „Studia Rutnenica" излази као зборник радова. Радови/написи у Зборнику се објављују на русинском језику са резимеима на српском и енглеском језику.
У 29 (двадесет деветом) броју Зборника Studia Ruthenica (четрдесет другом броју гласника) објављени су, у првом делу: прилози о јубилејима русинских граматика: 100 година Граматике др Габријела Костелникаи 20 година Граматике др Јулијана Рамача. Аутори написа су: Блажена Хома Цветковић, др Александер Д. Дуличенко, др Михајло Фејса, др Јулијан Рамач, мр Хелена Међеши, др Оксана Тимко Ђитко, мр Анамариа Рамач Фурман, др Јован Јерковић и Владимир Бесермињи.
У другом делу: Русински језик и књижевност аутори прилога су: др Јулијан Рамач, др Михајло Фејса, мр Славомир Олејар. Терезија Кубањијова, Иван Љикар, Ирина Харди Ковачевић и Хавријил Колесар. 
Аутори написа у трећем делу: Годишњице и сећања су: Олена Папуга, др Михајло Љикар и Владимир Бесермињи.
Написе у четвртом делу, под називом: Новија издања, рецензије, прикази и пројекти сачинили су: Иван Љикар, др Михајло Љикар, Љубомир Међеши, Љубка Малацко, Хавријил Колесар, Јелена Перковић и Ирина Папуга.
У петом делу су Сећања на преминуле чланове Друштва: Мирона Кањуха и Славка Нађа.
Шести део Зборника је Хроника Друштва са прегледом активности из 2022. и 2023. године, списком нових чланова Друштва и поштоваоцима који су подржали издавање 29. броја 2023. години.

*

Часопис зборник радова „Studia Rutnenica“ излази на основу члана 32. Статута Друштва, који гласи: „Друштво издаје свој годишњак у којем се oбјављују прилози сарадника који разрађују питања језика, књижевности и културе као и написи из eтнологије, етнографије, eтномузикологије и други, a везана су за језички и духовни идентитет Русина. Oбјавлују се и информације из домена статутарне делатности Друштва. Гласник сe издаје искључиво зa популаризовање делатности Друштва“.
„Studia Ruthenica“ има Редакцију коју чине сарадници у области русинског језика, књижевности и културе: др Јулијан Рамач, главни уредник и чланови: др Александер Д. Дуличенко, др Оксана Тимко Ђитко, др Мухајло Љикар, Блажена Хома Цветковић и др Михајло Фејса, лектор мр Хелена Међеши, преводи на енглески језик мр Славомир Олејар и Софија Николајевић, прелом и техничко уређење Вероника Вујачић и за издавача Ирина Папуга, секретар Друштва. Од  2018. године подаци  о Studia Ruthenici се налазе на Vikipediji, а исто тако и на www sajtu Друштва druztvo.org.

И. Папуга
Нови Сад, 08. 12. 2023. године 

 

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com