Вишла нова
Studia Ruthenica

ПОДАЦИ О ЗБОРНИКУ РАДОВА „STUDIA RUTHENICA
(1970-2016) srpski

Рочнїци и здогадованя

 

Новши виданя
o
глядница и рецензиї

 

Хронїка Дружтва за руски, язик, литературу и културу

 

ГЛАСНЇКИ ДРУЖТВА

Дружтво почало видавац свой глашнїк „Творчосц" 1975. року. Од 1975. по 1987. рок вишли 13 числа „Творчосци". Од 1988. року глашнїк виходзи под назву „Studia Ruthenica". Друковани дванац числа „Studia Ruthenici", a тринасте ше друкує.

Перше було пошвецене литературней творчосци Михайла Ковача, а друге Александрови Духновичови и русинскому питаню. У трецим обявени сообщеня зоз 1. науково-фахового сходу о рускей филолоґиї и руских учительох и школох у прешлосци хтори отримани у рамикох „Дньох Миколи М. Кочиша" 1993. року, у штвартим прилоги зоз сходу о прекладательстве як духовней потреби мултиязичного штредку, а у пиятим написи о виходзеню Сербско-руского словнїка и сообщеня з округлого стола о подобовей уметносци Руснацох, а почало ше и зоз обявйованьом дипломских роботох студентох Катедри за руски язик и литературу Филозофского факултера у Новим Садзе (1). Шесте число облапя дипломски роботи студентох Катедри за руски язик и литературу Филозофского факултета у Новим Садзе (11), у седмим друковани сообщеня зоз 2. науково-фаховей конференциї, отриманей у рамикох Дньох Миколи М. Кочиша у Новим Садзе 1998. року, чия тема бул сучасни руски язик, руска демоґрафия и просвитни живот Руснацох у прешлосци и тераз. У осмей „Studia Ruthenici” обявени сообщеня зоз линґвистичних дньох Миколи М. Кочиша, з округлого стола o творчосци Анґели Прокоп и Надї Волчко, у дзевятей, треца часц дипломских роботох студентох Катедри за руски язик и литературу Филозофского факултета у Новим Садзе (5), у дзешатим ювилейним обявени сообщеня зоз 3. науково-фахового сходу, под назву „Тримаме крочай зоз творчосцу Миколи М. Кочиша”, хтори отримани 2005 року у Новим Садзе и список членох Дружта од снованя (1970-2005), у єденастим, штварта часц дипломских роботох студентох Катедри (2), прилоги зоз Совитованя о виходзеню Сербско-латинско-руского словнїка медицинскей терминолоґиї „Били мантили у служби лексикоґрафиї”, a тиж и огляднуца, рецензиї, рочнїци, ювилеї и прилоги зоз Литературного конкурсу др Мафтей Винай „Ровнїно моя широка”. У дванастим, пията часц дипломских роботох студентох Катедри (5), звит о роботи Дружтва од 2001. по 2007. рок, рецензиї, рочнїци итд. 

ПОДАЦИ О ЗБОРНИКУ РАДОВА „STUDIA RUTHENICA
(1970-2016)

                  Друштво за русински језик, књижевност и културу основано је 4. децембра 1970. године у Новом Саду. Друштво издаје своју периодичну публикацију, свој гласник (годишњак) од 1975. године који се најпре звао „Творчосц" (Стваралаштво, изашло 13 бројева „Творчосци"), а од 1988. године излази под називом „Studia ruthenica". Од трећег броја, односно од 1993. године „Studia ruthenica", излази као Зборник радова. Штампано је двадесет бројева "Studia ruthenice", што заједно са 13 бројева „Творчосци" износи 33 гласника Друштва. Текстови у „Studia ruthenici“ се објављују на русинском језику са предговором на српском, русинском и енглеском језику и резимеима на српском и енглеском језику. „Studia ruthenica“ има Редакцију, чији је председник др Јулијан Рамач и има ознаку ISSN 0354-8058.

                  Садржај "Studia ruthenice" од првог до двадесетог  броја је следећи:
- први број „Studia ruthenicе" био је посвећен стваралаштву Михајла Ковача (1988-1989),
- други Александру Духновичу и русинском питању (1990-1991),
- у трећем су објављена саопштења са 1. научно стручног скупа организованог у оквиру "Дана Миколе М. Кочиша" о русинској филологији и русинским учитељима и школама у прошлости (1992-1993),
- у четвртом броју су текстови са темом о преводилаштву као духовној потреби мултијезичке средине (1994-1995),
- пети број "Studia ruthenice" је садржао саопштења са округлог стола о ликовној уметности Русина и о излажењу Српско-русинског речника (1995-1997),
- шести број је обухватио 11 дипломских радова студената Катедре за русински језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду (1998),
- у седмом су објављена саопштења са 2. научно стручне конференције организоване у оквиру „Дана Миколе М. Кочиша" 1998. године у Новом Саду, чија је тема била „Савремени русински језик и просветни живот Русина у прошлости и сада“ (1999-2000),
- у осмом броју се налазе саопштења са Лингвистичких дана Миколе М. Кочиша, округлих столова и обележавања значајних годишњица (2001-2003),
- у деветом је објављено 6 диломски радова русинских студената и други прилози (2004),
- у десетом јубиларном броју су објављена саопштења са 3. научно-стручног скупа "Дани Миколе М. Кочиша", одржанoг 2005. године у Новом Саду и списак чланова Друштва (2005),
- у  једанаестом (2006), дванаестом (2007), тринаестом (2008) и четрнаестом броју (2009) су штампани дипломски радови студената са Катедре за русински језик и књижевност,
- у петнаестом прилози са 4. научно-стручног скупа са темама из области у којима је Микола М. Кочиш деловао (2010)
-  у шеснаестом су прилози са саветовања из области русинског језика и књижевног стваралаштва за децу (2011),               
- у седамнаестом броју су прилози о Речнику Миколе М. Кочиша из 1972. године, саопштења из области предшколског васпитања и о хунгаризмима у русинском језику (2012),              
- осамнести број је посвећен 90-годишњици излажења Граматике др Хавријила Костељника из 1923. године, германизмима у русинском језику и другим прилозима (2013),
- У деветнаестом броу је објављен дипломски рад студенткиње са Катедре за русински језик и књиженост у Новом Саду о коларском занату Русина (2014) и
- у двадесетом, јубиларном броју су објављени прилози са 5. научно-стручног скупа који је одржан 2. децембра 2014. године у оквиру 24. дана Миколе М. Кочиша у Новом Саду (2015).

Зборник радова „Studia Ruthenicа” се као периодична публикација издаје на основу члана 32. Статута Друштва који гласи:

Члан 32.

Друштво издаје свој годишњак у којем сeoбјављују прилози сардника кojи разрађују питања jeзика, књижевности и културе, кao и написи из eтнологије, етнографије, eтномузикологије и други, a везани су за jeзички и духовни идентитет Русина. Oбјављују се и информације из домена статутарне делатности Друштва. Гласник сe издаје искључиво зa популаризовање делатности Друштва.
*
Према постојећим прописима у области издавачке делатности од 2008. године Studia Ruthenicu достављамо у 5 обавезних примерала са текстом у Pdf на CD Одељењу обавезних примерака Бибиотеке Матице српске у Новом Саду, ул. Матице српске 1,  где у договору са Тодором Идвореаном сарадници Библиотеке ажурирају постављање истог на www сајт.
„Studia Ruthenica“ налази на листи часописа који имају категоризацију Министарства за науку и технолошки развој. Исто тако напомињемо да сваке године по изласку из штампе примерке у складу са дописом Министраства науке и технолоског развија, Београдбр./№:  03-00-233/2007-01-10, од 06. 11. 2008. године по један примерак Studia Ruthenice са текстом у Pdf на CD шаљемо и следећим институцијама у Београду и Новом Саду: 

                     1. Народна библиотека Србије, 11000 Београд,
Центар за научне информације (за Репозиторијум),
11000 Београд, Скерлићева 1
2. Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
11000 Београд, Немањина 22-26 и
3. Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
21000 Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16
који годинама суфинансира издавање часописа
                    
Напомињемо да Друштво има свој www сајт, под називом http:// www.druztvo.org/ у оквиру којег се објављују подаци о активностима Друштва у целини, али за сада нема посебан www sajt за „Studia Ruthenicu“. Сматрали смо да ако се текстови постављају у оквиру Библиотеке Матице српске није потребно да и ми посебно то чинимо. Међутим, настојаћемо у догледно време да на www  Друштва поставимо брoјеве од 14-20, о чему ћемо вас обавестити.      
Међутим, имајући у виду русинско језичко подручје код нас и у свету „Studia Ruthenicа“ се у сарадњи са Желимиром Папом који је основао www sajt, под називом Руснаци на интернету / Русини на интернету / Rusnaci on the internet, у делу који носи назив Нашо кнїжки / Наше књиге у електронском издању
http://www.rusnaci.org/rusnaciorg/Knjizki/Defaultr.aspx
http://www.rusnaci.org/rusnaciorg/Default.aspx knjige / кнїжки
налази на том www sajtu. Kликом (од 1-4) се може видети да се часопис „Studia Ruthenica“ налази под следећим бројевима:
Studia Ruthenica 14 под бројем 17
Studia Ruthenica 15 под бројем 18
Studia Ruthenica 16 под бројем 19
Studia Ruthenica 17 под бројем 32
Studia Ruthenica 18 под бројем 57
Studia Ruthenica 19 под бројем 49 и
Studia Ruthenica 20 под бројем 59

Редакција "Studia ruthenice": др Јулијан Рамач, главни уредник и чланови  др Александер Д. Дуличенко, др Оксана Тимко Ђитко, др Михајло Фејса, мр Хелена Међеши, мр Ксенија Сегеди и мср. Сенка Бенчик.  За издавача Ирина Папуга и преводи текстова на енглески Софија Николајевић.

 

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com